TR.ISO-006 หลักสูตร การตรวจติดตามภายใน / Internal Audit ISO 9001:2015

หลักการและเหตุผล


       
 การตรวจประเมินภายใน (Internal Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบว่าการทำกิจกรรมต่าง ๆขององค์กรมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO 9001 : 2015 กำหนดไว้ และถูกนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล เหมาะสมหรือไม่ มีจุดบกพร่องตรงไหน ที่ใดบ้างเพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุงการตรวจสอบนี้ต้องดำเนินการอย่างเป็นอิสระ การให้คำแนะนำการทำกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรเป็นไปตามข้อกำหนด จึงนับว่าผู้ตรวจติดตามภายในนั้นเป็นบุคลากรที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบาย ตามมาตรฐาน ISO 9001

         หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินภายในองค์กรหรือตรวจประเมินแบบบูรณาการ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดแบบบูรณาการ (Integrated Management System) และเข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการและแนวทางการตรวจประเมิน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจติดตามภายในขององค์กรจึงเป็นความสำคัญเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ระบบคุณภาพ

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความหมายของการตรวจประเมินภายในและคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายใน
 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภายในการวางแผนการตรวจ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงเทคนิคในการตรวจประเมิน การตั้งคำถาม, การสัมภาษณ์,การสุ่มตัวอย่างและการรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมิน
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนใบ (CARs) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมิน
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนรายงานผลการตรวจประเมินให้ผู้บริหารทราบ
 กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบ ISO,  QMR, ผู้ช่วย QMR, ผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 25,000 บาท
 ราคาสมาชิก 23,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อจำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน (จำนวนคนเพิ่มคิดท่านละ 150 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. - การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
                      - วัตถุประสงค์ของการตรวจติดตาม
                      - นิยามศัพท์
                      - การวางแผนการตรวจติดตาม
                      - การเตรียมการตรวจประเมิน

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.   - การดำเนินการตรวจ
                     - กิจกรรมที่เกิดขึ้นในการตรวจติดตาม
                     - การตรวจสอบเอกสาร บันทึกที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติงาน
                     - เทคนิคในการตั้งคาถามและสัมภาษณ์


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.   - การสุ่มตัวอย่าง และเทคนิคการดู
                     - เทคนิคการใช้จิตวิทยา
                     - การจดบันทึกผลการตรวจติดตาม
                     - สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการตรวจประเมิน

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น.  - การประเมินหลักฐานและสรุปผล
                     - ประเภทของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Non-conformity)
                     - รายงานผลการตรวจ
                     - การแก้ไขและติดตามผลการแก้ไข CAR
                    - Work shop การทำ check list และ แผนงาน (ภาคปฏิบัติ)

   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


Visitors: 2,989,995