TR.ISO-005 หลักสูตร การจัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน (KPI)

หลักการและเหตุผล


       
 บริษัทที่มีการจัดทำระบบ ISO 9001:2015 อาจคุ้นหูกับคำว่า วัตถุประสงค์ หรือ วัตถุประสงค์คุณภาพ ที่ระบุในข้อกำหนดที่ 6.2 วัตถุประสงค์คุณภาพ และแผนเพื่อบรรลุผล แต่ส่วนใหญ่บริษัทจะเรียกกันติดปากว่า KPI แต่เราอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายของคำนี้กันอย่างแน่ชัด เลยจะมาขยายความของคำว่า วัตถุประสงค์ ให้ชัดเจนแจ่มแจ้งมากขึ้น เพื่อเป็นการทำความเข้าใจในการตั้งวัตถุประสงค์ หรือ KPI ขององค์กรขึ้นมา

         ในการนำระบบบริหาร ไปปฏิบัติให้มีประสิทธิผล ไม่ว่าระบบบริหารนั้น จะได้การรับรองกับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 หรือไม่ก็ตาม การมีดัชนีเกณฑ์ชี้วัด และกระบวนการติดตามประเมินผล เป็นสิ่งที่จำเป็นในการบริหาร จัดการให้องค์กรบรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการกำหนด ดัชนีวัดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน KPI เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและการมองภาพรวมการประเมินผล การปฏิบัติงานทั้งระบบขององค์กร ตลอดจนประโยชน์ของการประเมินผล การปฏิบัติงานที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนด ออกแบบ และระบุดัชนีวัดสมรรถนะการปฏิบัติงาน KPI ที่สามารถวัดได้ พร้อมแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อการสนับสนุนต่อ วิสัยทัศน์ พันธะกิจ กลยุทธ์ หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ กำหนดวิธีการและเครื่องมือ ในการเก็บข้อมูล เพื่อประเมินเป้าหมายการปฏิบัติงานตามแผน
 กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • เจ้าหน้าที่คณะทำงาน ISO
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 19,000 บาท
 ราคาสมาชิก 18,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + เอกสารอบรม + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. - อธิบายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์คุณภาพ
                      - ความหมายและความสำคัญของวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
                      - การวิเคราะห์องค์กร SWOT Analysis

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.   - ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทองค์กรและวัตถุประสงค์คุณภาพ
                     - ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ
                     - การกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพขององค์กร


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.   - การกำหนดตัวชี้วัดหลัก
                     - การวางแผนเพื่อให้บรรลุตามผลสำเร็จ

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น.  - การติดตามและการรายงานผลการติดตาม
                     - การจัดการเมื่อตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                     - Work shop ภาคปฏิบัติ

   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


Visitors: 4,001,678